لباس کار

لباس کار

لباس ایمنی در محل کار مهم است زیرا از کاربران در برابر هرگونه خطرات بهداشتی و ایمنی در محل کار محافظت می کند.
نگهداری مناسب از ابزار

نگهداری مناسب از ابزار

اگر از ابزارهای خود مراقبت کنید، ابزارها به شما خدمت می کنند. راقبت صحیح و نگهداری از ابزار (دستی و ابزار برقی) شما ، هر پروژه بهسازی را آسان تر،