تجهیزات مناسب در کار

تجهیزات مناسب در کار

تجهیزات مناسب در کار به عنوان هر وسیله یا ماشین آلات ، دستگاه، ابزار یا تاسیساتی برای استفاده در محل کار تعریف می شود. بنابراین دامنه تجهیزات کار بسیار گسترده