نگهداری مناسب از ابزار

نگهداری مناسب از ابزار

اگر از ابزارهای خود مراقبت کنید، ابزارها به شما خدمت می کنند. راقبت صحیح و نگهداری از ابزار (دستی و ابزار برقی) شما ، هر پروژه بهسازی را آسان تر،
تجهیزات مناسب در کار

تجهیزات مناسب در کار

تجهیزات مناسب در کار به عنوان هر وسیله یا ماشین آلات ، دستگاه، ابزار یا تاسیساتی برای استفاده در محل کار تعریف می شود. بنابراین دامنه تجهیزات کار بسیار گسترده